Език: BG
Валута: BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
 • CNY
 • INR
 • RUB
 • CHF
 • TRY
 

Информация за учител

Микроикономика

Цена: 4.00лв./ на час

МИКРОИКОНОМИКА

Тема 2. Основни въпроси на икономическата система

Подтема 2.1. Определение на икономическата система

2.1.2. Ключови въпроси на икономиката

Програма за уроци

Sat 21 Apr, 2018
  МИКРОИКОНОМИКА

  Тема 2. Основни въпроси на икономическата система

  Подтема 2.1. Определение на икономическата система

  2.1.2. Ключови въпроси на икономиката

  22-23 стр.

  1. Потребности
   Потребностите са наложителна необходимост, които биват:
   По значение — първични, вторични и т.н.;
   По начин на задоволяване — индивидуални и колективни;
   По характер — материални, духовни и социални;
   По същност — икономически и неикономически и др.

   Йерархични нива на потребностите според Е. Маслоу:
  1) физиологични (от храна, вода, въздух и пр.);
  2) от сигурност (защитеност);
  3) социални (общуване, култура, развлечения, принадлежност към семейство, социална група, държава);
  4) от самореализация (самоизява), престиж и социално утвърждаване;
  5) оценъчни (признание, награждаване).

  2. Блага
   В икономически смисъл благото е всичко
  (от слънчевата светлина и топлина до храната, дрехите и др.),
  което струва или спестява разходи
  и е в състояние да задоволявя човешки потребности.

   Благата биват:
   свободни, ако са в неоскъдни количества и спестяват труд и
   икономически, ако са ограничени, плод на човешки усилия;
   материални или
   нематериални,
   ресурсни (междинни - за производствено използване) или
   за крайно потребление;
   краткотрайни или
   дълготрайни;
   взаимно допълващи се или
   взаимно заменими и пр.

  3. Продукти и стоки
   Продуктите са благата, плод на човешки труд.
   Всички продукти са, блага,
  но не всички блага са продукти - има и дадени от природата.

   Стоките са продуктите, предназначени за пазарна реализация.
   Всички стоки са продукти,
  но не всички продукти са стоки
  - има и продукти за собствено потребление на производителя им.

   Стокова форма приемат и услугите,
  чиято същност се изразява в полезността на човешките дейности като такива,
  независимо дали имат или нямат материален носител.

  4. Какво да се произвежда
   Проблемът се поражда поради противоречието между
  неограничените потребности и оскъдните ресурси (възможности).
   То налага да се степенуват нуждите и
  да се избере алтернатива,
  която носи най-голяма изгода (за производителите) и
  най-голямо удовлетворение (за потребителите).
   Отговорът на въпроса какво да се произвежда е:
  това, което отговаря на потребностите ни, степенувани по важност,
  и на ресурсните ни възможности.

  5. Как да се произвежда
   С какви ресурси и технологии;
  с какви енергийни източници (въглища, нефт, АЕЦ);
  въз основа на каква собственост (частна или публична);
  с какви икономически лостове (пазарните или планови) да се работи?
   От технико-икономическа гледна точка, е важен изборът на ресурси и технологии.
   От социално-икономическа гледна точка - собствеността и възмездяването (величината и разпределението на доходите).
   Социалният избор определя институционалните форми,
  субектите и техните отговорности.
   Отговорът на въпроса как да се произвежда е ефективно.

  6. За кого да се произвежда
   На какъв принцип да се разпределят благата –
  по равно,
  според потребностите на всекиго (както се поддържа от някои утопии),
  или според платежоспособността на хората?
   Поради ограничеността на благата,
  не е възможно те да се разпределят според потребностите на всекиго
  и затова трябва да господствува принципът за разпределение
  според платежоспособността.

  от admin admin, 01 Фев 2016

  Здравейте. Благодарим ви, че избрахте да учите с преподавател от Гри училище! Сега можете да помогнете и на другите потребители на Гри училище да направят добре информиран избор. Всичко, което трябва да направите, е да споделите мнението си за проведения урок. Приятен ден! Гри училище