Език: BG
Валута: BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
 • CNY
 • INR
 • RUB
 • CHF
 • TRY
 

Информация за учител

Урок по счетоводство

Цена: 4.00лв./ на час

Урок по Счетоводство

Програма за уроци

Thu 26 Apr, 2018
  ЦЕЛ, ЗАДАЧИ, ПОЛИТИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМА
  НА БЮДЖЕТНОТО СЧЕТОВОДСТВО
  Целта на счетоводната отчетност в една бюджетна система е да предостави цялостна картина на изпълнението на плана по бюджета, в неговата приходна и разходна част, в структура и разрези съгласно този план, като същевременно следи за настъпилите изменения в нетната стойност на активите през бюджетния период.
  В преследване на тази цел бюджетното счетоводство изпълнява
  следните задачи:
  - отразява плановите величини на бюджетните приходи и
  разходи;
  - отразява касовите приходи (постъпления) по бюджета;
  - отразява касовите разходи (плащанията) по бюджета;
  - установява резултата от касовото изпълнение на бюджета;
  - измерва и отразява в паричен израз фактическите разходи по
  издръжката на бюджетни звена и дейности;
  - изготвяне на консолидиран отчет на публичния сектор на
  начислена основа;
  - установяване на състоянието и измененията в активите на бюджетните звена;
  - установяване на състоянието и измененията на задълженията на бюджетните звена;
  - установяване на бюджетния резултат и изменението в
  нетните активи и акумулирания капитал на бюджетните звена.
  Текущото и периодичното счетоводно отчитане на изпълнението на даден бюджет по звена се организира съгласно структурата на съответната бюджетна система. Така например:
  за Републиканския бюджет - в Министерство на финансите, министерствата, и други централни ведомства? както и в бюджетните им организации;
  за Местните бюджети - във финансовите отдели на съответните общински съвети и кметствата, както и в бюджетните им организации;
  За изпълнението на целите и задачите при бюджетното счетоводство се съблюдава специфична счетоводна политика. Нейни основни принципи са в съответствие с методологическото ръководство на Международния валутен фонд /GFS/ за отчетността на публичните финанси, Системата на националните сметки /SNА-93/ на ООН и на Европейската система на национални сметки /ЕSА-95/. Тези принципи поставят акцент върху възможностите на бюджетното счетоводство да осигурява релевантна информация за нуждите на макроикономическия анализ и управление. Формулирани най-общо това са:
  1) принцип на единството на разчетните (бюджетните) и отчетните показатели;
  2) принцип на единната класификация на обектите на управление и отчитане в публичния сектор;
  3) принцип па бюджетния период;
  4) принцип па изготвянето и отчитането на изпълнението на бюджетите на касова основа;
  5) принцип на текущото начисляване на бюджетните приходи и разходи;
  6) принцип на консолидацията;
  Съблюдаването на първия принцип изисква изграждането на синтетичната и аналитичната отчетност в бюджетната организация да следва принципите и разрезите на структуриране на показателите на съответния финансов план (бюджет), за сметка на който се извършва финансиране на дейността на организацията.
  Принципът на единната класификация на обектите на управление и отчитане в публичния сектор задължава всички отчетно-обособени единици със статут на бюджетни организации, независимо от тяхното място в йерархията да прилагат единна структура на капитала, активите, задълженията, приходите и разходите.
  Принципът на бюджетния период изисква съпоставянето на присъщите бюджетни приходи и разходи в рамките на бюджетния период и установяването на бюджетния резултат за периода.
  Принципът на изготвянето и отчитането на изпълнението на бюджетите на касова основа предполага да се изготвят разчети (бюджети) само на парични потоци и да се отчитат като изпълнение по тях само паричните постъпления и плащания за бюджетната година. Така движението на парични средства между различните разпоредители с бюджетни кредити се третира като трансфери в рамките на публичния сектор. Те се отразяват чрез (+) при получателя на трансфера и чрез (-) при изпращача му и при консолидирането на отчетите взаимно се елиминират. Следва да се има предвид, че при отчитането на касовото изпълнение на даден бюджет не се вземат предвид вземанията и задълженията на разпоредителите с бюджетни кредити. Въз основа на т.нар. касова отчетност се правят ежемесечни, тримесечни и годишни отчети (БОЗ, Б-3, ИБСФ и НАЛ-3), за които ще стане дума по-нататък в изложението.
  Принципът на текущото начисляване изразява подхода за счетоводно отразяване на събитията и финансовите ефекти от тях в счетоводните региетри на бюджетната организация към момента на възникването им.
  Принципът на консолидацията изразява необходимостта информацията за изпълнението на приходната и разходната част на съответния бюджет да може да се консолидира на всички степени от йерархията му, като се елиминират операциите и разчетите между отделните му бюджетни звена.
  Организацията на счетоводството в бюджетните звена зависи от тяхната йерархична подчиненост и от дейността която се финансира за сметка на централизиран източник. Така например, на най-високо ниво организация на отчетност по изпълнение на републиканския бюджет е създадена при Дирекция "Държавно съкровище" при Министерството на финансите. В дирекцията, отчетността за изпълнението на приходната част на бюджета се води въз основа на постъпилите банкови извлечения за движението по Единната бюджетна сметка, отчетите на БНБ и Търговските банки (съгласно ДДС №6 от 10.02.2004 г.), както и на база периодични отчети от Националната агенция по приходите (НАП).
  Информация за бюджетните разходи се набира на базата на постъпващите в йерархична посока месечни отчети на звената от бюджетната система и извлеченията за движението по Единната бюджетна сметка.
  На следващо ниво на база йерархичен признак са се обособили счетоводни отдели при функционалните министерства, централни ведомства и други първостепенни разпоредители с бюджетни кредити. В тези служби се отчита както изпълнението на предоставената на съответното ведомство бюджетна рамка, така и операциите във връзка с неговата собствена издръжка. В резултат, сводирана информация ежемесечно се предоставя на Дирекция "Държавно съкровище" при Министерството на финансите.
  В нестопанските организации, които се финансират от Републикански бюджет основно се ползва децентрализиран вариант на организация на счетоводството. Тя се изразява в предоставянето на финансово-счетоводна обособеност на бюджетното звено, което самостоятелно управлява приходите и разходите си в диапазона на бюджетната си рамка. За разходите по дейността си то се отчита пред съответното министерство или централно ведомство, а ако е първостепенен разпоредител с бюджетни средства - пряко на Министерството на финансите.
  В системата на местни бюджети, когато е целесъобразно се шюлзва и друг подход. С нормативен акт на Общински съвет се създават единни бюджетни счетоводства към общините, в които се зтчитат както разходите по дейността на местните органи на управление, така и на финансираните от този бюджет бюджетни звена, като училища, детски градини, социални домове и др. дейности. В големите общини отделните направления са относително отчетно обособени във филиални счетоводни служби, например "Просвета", "Здравеопазване", "Култура". В малките общини и кметствата такава относителна отчетна обособеност не е целесъобразна, поради което не се и използва. Нещо повече, възможна е и се осъществява централизация на отчитането на разходите по дейността на няколкс кметства.
  Специфична отчетност е организирана и при териториалните управления на НАП и Дирекциите по приходи от местни данъци, такси и реклама. При тях на база на аналитична отчетност се извършва начисляване на данъчните задължения на данъкоплатците и се следи за тяхната събираемост.
  Отчетност за начисляването и събирането на мита, митнически такси и акцизи се организира при Регионалните управления на Главна агенция "Митници".
  Отчетността в бюджетното счетоводство се изгражда на база принципите на "инкасирането " и на "текущото начисляване". Това. позволява като производни да се получат едновременно касов отчет за изпълнението на бюджета (изготвен по прекия метод) и ГСО изготвян на база приложимите счетоводни стандарти. Данните се записват в хронологична последователност и се систематизират по-отделни обекти на управление. Последователно са били използвани всички познати на теорията и практиката класически счетоводни форми ("Журнално-ордерна", "Мемориално-ордерна", "Дневник-главна книга"), но през последните десетилетия счетоводството е организирано на база компютърна обработка на информацията чрез одобрен от МФ специализиран софтуер. Така МФ не само методологически ръководи процедурите и записванията по бюджетирането и отчитането в публичния сектор, но вече поема и нова функция - по изграждането и развитието на Информационна система за финансово управление в бюджетния сектор (ИСФУ).
  С изграждането на ИСФУ се поставят следните цели :
  •създаването на изцяло интегрирана система за финансово управление в бюджетния сектор ;
  •добро интегриране и комуникации с други подобни информационни системи ;
  •своевременно въвеждане и поддържане на точна и надеждна информация за всички бюджетни дейности;
  •осигуряване на бърз и ефективен достъп до надеждна информация за бюджета за вътрешни и външни потребители;
  •подобряване на възможността за анализ и разработване на фискалната политиката и подобряване на финансовото управление в бюджетния сектор

  от admin admin, 01 Фев 2016

  Здравейте. Благодарим ви, че избрахте да учите с преподавател от Гри училище! Сега можете да помогнете и на другите потребители на Гри училище да направят добре информиран избор. Всичко, което трябва да направите, е да споделите мнението си за проведения урок. Приятен ден! Гри училище